مجلس آذر

اطلاعات نمایش
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:۱۹
  • مدت زمان:۴۰ دقیقه
خرید بلیط
82624 majles.azar image.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز:مجتبی جعفری پور
  • مجری طرح:فاطمه عبدالرحیمی
  • گرافیست:فاطمه عبدالرحیمی
  • چهره پردازی:مصطفی کرابی
  • عکاس:فاطمه مجدنیا