بنیامین اند میم

اطلاعات نمایش
  • قیمت:25000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:18:30
  • مدت زمان:45 دقیقه
خرید بلیط
24956 tiwal3.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز:عرفان معصومی
  • گرافیست:محمدرضا روحانی نژاد
  • مدیر تولید:محمد فراهانی
  • روابط عمومی:مریم رودبارانی