اتفاق

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:18
  • مدت زمان:40 دقیقه
خرید بلیط
20286 etefagh a4x.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • گرافیست:صادق اکبری