ناحملط

اطلاعات نمایش
  • قیمت:20000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:20:30
  • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط
90662 na ham let 12.2d42c6

«نا حملط» با  تکرار آزاد صحنه تله‌موش در نمایشنامۀ هملت، تلاش دارد اجرایی به غایت الکن، مخدوش و ناخوشایند از پدرکشتگی را - جایی در همین دور و بر خودمان- «جست جو» کند.

برداشتی آزاد از نمایشنامه‌ هملت شکسپیر

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز:محمد اجاقیان