پپ

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:17:45
خرید بلیط
10321 img 9749.2d42c6

مدت زمان این اجرا یک الی شصت دقیقه است.

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • ساخت تیزر و ویدئو:ارش رفیعی
  • روابط عمومی:صبا پیریایی