تصعید

اطلاعات نمایش
  • قیمت:20000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:18
  • مدت زمان:45 دقیقه
خرید بلیط
69600 poster v2.2d42c6

مشاور کارگردان: سیاوش آزادی
طراحی و ساخت عروسک: مهنوش نراقی / محمد صاحبی
طراحی و ساخت برد الکتریکی نور: حامد سرگلی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز: ملیکا میرعزیزی و آفرین بهشتی
  • موسیقی:سید سینا موسوی